• In English
 • Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами

  Відділ контролю у сфері робіт та послуг реалізую державну політику у сфері захисту прав споживачів та відповідно до повноважень, визначених статтею 26 Закону України «Про захист прав споживачів», має право:

  – давати суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів;

  – перевіряти додержання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері торгівлі і послуг, вимог нормативно-правових актів щодо безпеки продукції, а також правил торгівлі та надання послуг шляхом безперешкодного відвідування та обстеження відповідно до законодавства будь-яких виробничих, торговельних та складських приміщень таких суб’єктів;

  – відбирати у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи;

  – проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію, у тому числі харчові продукти, відповідно до закону;

  – забороняти суб’єктам господарювання реалізацію споживачам продукції;

  – приймати рішення про припинення суб’єктами господарювання сфери торгівлі і послуг реалізації та виробництва продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів стосовно безпеки для життя, здоров’я та майна споживачів і навколишнього природного середовища та про тимчасове припинення діяльності суб’єктів господарювання сфери торгівлі (секцій, відділів), послуг складів підприємств оптової і роздрібної торгівлі та організацій незалежно від форми власності, що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів, – до усунення виявлених недоліків;

  – накладати на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, адміністративні та адміністративно – господарські стягнення.

  Перевірки додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства про захист прав споживачів здійснюється відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

  Відділ ринкового та метрологічного нагляду, в межах сфери свої відповідальності:

  – проводить перевірки характеристик продукції, в тому числі відбирає зразки продукції та забезпечує проведення їх експертизи (випробування);

  – перевіряє додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарки, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, видає приписи про негайне усунення порушень вимог щодо представлення такої продукції та приймає рішення про негайне припинення представлення цієї продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, проводить перевірки виконання суб’єктами господарювання відповідних приписів та рішень;

  – приймає рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, здійснює контроль стану виконання суб’єктами господарювання цих рішень;

  – здійснює моніторинг дій суб’єктів господарювання щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення про вилучення з обігу та/або відкликання;

  – приймає рішення про знищення продукції або приведення її в інший спосіб у стан, який виключає використання цієї продукції;

  – вживає відповідних заходів щодо своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену органами ринкового нагляду небезпеку, яку становить продукція;

  – вживає заходів щодо налагодження співпраці із суб’єктами господарювання стосовно запобігання чи зменшення ризиків, які становить продукція, надана цими суб’єктами господарювання на ринку;

  – вживає заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні порушень вимог Закону України «Про державний ринковий нагляд та контроль нехарчової продукції» та встановлених вимог;

  – надсилає матеріали перевірок до правоохоронних органів для вирішення питань про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки кримінального правопорушення;

  – здійснює інші повноваження відповідно до законів України Про державний ринковий нагляд та контроль нехарчової продукції», «Про загальну безпечність нехарчової продукції» та інших законів України;

  – здійснює метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;

  – здійснює метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.

  Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках здійснюється шляхом проведення перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

   

  Відділ контролю за регульованим цінами виконує контрольно-наглядові функції за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, здійснює державне спостереження у сфері ціноутворення, запобігає порушенням у сфері ціноутворення та уповноважений:

  – проводити у суб’єктів господарювання в установленому порядку планові та позапланові перевірки:

  достовірності зазначеної у документах інформації про формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

  бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, показників реєстраторів розрахункових операцій та інших документів незалежно від способу подання інформації, пов’язаних з формуванням, встановленням та застосуванням державних регульованих цін;

  наявності виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також документів, що посвідчують особу, в посадових осіб;

  – одержувати відповідно до законодавства у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час проведення перевірки;

  – одержувати безоплатно від суб’єктів господарювання, що перевіряються, копії документів та інші відомості, необхідні для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, документів, що можуть підтверджувати їх порушення, платіжних доручень, квитанцій, що підтверджують факт перерахування до бюджету коштів у разі застосування адміністративно-господарських санкцій, а також довідки, підготовлені суб’єктами господарювання на їх вимогу;

  – робити запити та одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в повному обсязі інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на них функцій;

  – вимагати від суб’єктів господарювання, що перевіряються, усунення виявлених порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

  – приймати рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

  – надавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

  – звертатися до суду з позовами про стягнення до бюджету коштів у разі прийняття рішення про порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

  Повноваження та порядок діяльності Відділу, права та обов’язки їх посадових осіб, які здійснюють державний контроль (нагляд) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін та державне спостереження у сфері ціноутворення, визначаються Законом України «Про ціни і ціноутворення», Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та іншими законами.

   

   

  Сектор контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового законодавства та пробірного контролю, відповідно до покладених на нього повноважень, має право:

  – вимагати від рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами усунення виявлених порушень вимог законодавства;

  – вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного контролю;

  – надавати (надсилати) рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам реклами обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень;

  – приймати рішення про визнання реклами недобросовісною, прихованою, про визнання порівняння в рекламі неправомірним з одночасним зупиненням її розповсюдження;

  – приймати рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами.

  Окрім цього, сектор за рекламою, дотриманням антитютюнового законодавства та пробірного контролю здійснює перевірки щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення та має право застосовувати фінансові санкції у разі:

  – порушення вимог щодо здійснення діяльності, пов’язаної з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів;

  – порушення вимог щодо здійснення діяльності, пов’язаної з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

  – порушення вимог про медичні попередження споживачів тютюнових виробів для куріння та вимоги до упакування таких виробів;

  – порушення вимог про медичні попередження споживачів та вимоги до упакування електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

  – порушення вимог про медичні попередження споживачів та вимоги до упакування трав’яних виробів для куріння;

  – порушення вимог про медичні попередження споживачів бездимних тютюнових виробів;

  – порушення вимог щодо введення в обіг новітніх тютюнових виробів;

  – порушення вимог щодо звітності про інгредієнти тютюнових виробів та викиди;

  – реалізації (продажу) тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особам, які не досягли 18 років, чи реалізації (продажу) тютюнових виробів в одиничних пачках, що містять менше 20 сигарет, сигарил або цигарок, чи поштучно (крім сигар);

  – розміщення кальяну або куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у заборонених місцях, крім приміщень закладів ресторанного господарства;

  – розміщення попільничок чи кальяну або куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

  – нерозміщення необхідної інформації про куріння.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій